ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ : Σχετικά με την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ : Σχετικά με την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων

Σε ανακοίνωσή της η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ενημερώνει τους εργαζομένους για την επαναφορά των αποδοχών στους εργαζόμενους του Ομίλου ΔΕΗ:

Συναδέλφισσες – οι

Σήμερα Δευτέρα 13/12/21 πραγματοποιήθηκε τελική συνάντηση του Προεδρείου της ΓΕΝΟΠ με τον Πρόεδρο & ΔΝΣ της ΔΕΗ ΑΕ κύριο Γεώργιο Στάσση για τα ζητήματα που ετέθησαν στην από 12/11/2021 επιστολή μας, που ως γνωστό αφορούσε την Επαναφορά Αποδοχών (Μισθών – Δώρων – Επ. Αδείας, Ανώτατο Όριο Αποδοχών κλπ) στους Εργαζομένους του Ομίλου ΔΕΗ ΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ & ΔΕΗ ΑΝ).

Θυμίζουμε ότι στην συγκεκριμένη επιστολή των πέντε (5) σελίδων, εκθέσαμε προς την Διοίκηση του Ομίλου με κάθε λεπτομέρεια τις υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων  που προκύπτουν μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) και την Απώλεια από το Ελληνικό Δημόσιο της Πλειοψηφίας των Μετοχών. Είχε προηγηθεί η συνάντησή μας, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου  (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας) κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη στις 27 Οκτωβρίου 2021, στον οποίο αναλύσαμε τις μισθολογικές απαιτήσεις των εργαζομένων του Ομίλου ΔΕΗ, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, θέτοντας υπόψιν τόσο στη Διοίκηση του Ομίλου όσο και στη Διοίκηση του Υπερταμείου τις προθέσεις μας με βάση τα όσα ορίζει η νομοθεσία.

«Για την καθυστέρηση καταβολής των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, επισύρονται οι ποινικές κυρώσεις του Α.Ν. 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2396/1995. Με βάση την προαναφερόμενη διάταξη, κάθε εργοδότης ή νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στο προσωπικό τις οφειλόμενες αποδοχές των Δώρων τιμωρείται κατόπιν μήνυσης των ενδιαφερομένων ή του ΣΕΠΕ ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και χρηματική ποινή της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 του ΚΠΔ.»

Γίνεται λοιπόν γνωστό σε όλους του εργαζομένους ότι ο Πρόεδρος & ΔΝΣ ΔΕΗ ΑΕ κος Στάσσης προέβη στη σχετική Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου προκειμένου οι υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα:

Στην καταβολή ολόκληρου του Δώρου των Χριστουγέννων έως τις 21/12/2021.

Την άρση του Ανώτατου Ορίου Αποδοχών με ημερομηνία έναρξης την 16η Νοεμβρίου 2021

Την καταβολή των Διατακτικών  Σίτισης από την παραπάνω ημερομηνία σε όλους πλέον του μισθωτούς με βάση τα οριζόμενα στις σχετικές ΕΣΣΕ.

Συναδέλφισσες – οι

Με δεδομένο ότι υπήρξε σχετική καθυστέρηση από την πλευρά της Διοίκησης για την εν λόγω απόφαση και οι υπηρεσίες είναι επιφορτισμένες με τεράστιο όγκο δουλειάς προκειμένου να καταβληθεί στην ώρα του το Δώρο Χριστουγέννων τόσο στο τακτικό προσωπικό του Ομίλου όσο και στο έκτακτο (οκτάμηνα), διαφορές μισθοδοσίας που προκύπτουν σε μισθωτούς που από τις 16 Νοεμβρίου 2021 άρετε ο περιορισμός του Ανώτατου Ορίου Αποδοχών, αυτές θα καταβληθούν με αναδρομική ισχύ στην εκκαθάριση του μηνός Ιανουαρίου του 2022.

Συναδέλφισσες – οι

Με την προσδοκία, η νέα χρονιά που ανατέλλει να είναι καλύτερη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εύχεται σε εσάς και τις οικογένειές σας

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ & ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!

Για την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, ο πρόεδρος Γ. Αδαμίδης & ο γ.γραμματέας Α. Καρράς

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ : Αποζημίωση για τηλεργασία

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ : Αποζημίωση για τηλεργασία

Συναδέλφισσες – οι

Στις 3.12.2021 (ΦΕΚ Β’ 5646/03.12.2021) δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του ελάχιστου κόστους αποζημίωσης προς τους εργαζομένους από τους εργοδότες  για την τηλεργασία.

Πιο συγκεκριμένα:

Το ελάχιστο ποσό της παρ.4 του άρθρου 67 του Ν.4808/21 ορίζεται  σε μηνιαία βάση ως εξής:

α) ως ελάχιστο μηνιαίο κόστος χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας ορίζεται το ποσό των
    δεκατριών (13) ευρώ

β) ως ελάχιστο κόστος επικοινωνιών ορίζεται το ποσό των δέκα (10) ευρώ

γ) ως ελάχιστο κόστος  συντήρησης του εξοπλισμού ορίζεται το ποσό των πέντε (5) ευρώ

Σε περίπτωση όμως που το κόστος επικοινωνιών και το κόστος συντήρησης εξοπλισμού  καλύπτεται από τον εργοδότη  τότε ΔΕΝ καταβάλλεται η αντίστοιχη αποζημίωση, ενώ αν ο μισθωτός παρέχει τηλεργασία για λιγότερες από είκοσι δυο (22) ημέρες ανά μήνα, τότε καταβάλλεται το ένα εικοστό δεύτερο (1/22) των δαπανών που ισχύουν ανά περίπτωση.

Συναδέλφισσες – οι

Θυμίζουμε ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ μαζί με τα Πρωτοβάθμια Σωματεία Μέλη της στις ΕΣΣΕ Προσωπικού  ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που υπέγραψε με τις Διοικήσεις των Εταιρειών συμφώνησε στους όρους παροχής εργασίας από απόσταση (τηλεργασία) από τους εργαζομένους προς τον εργοδότη, με τους εργαζομένους να διατηρούν στο ακέραιο το σύνολο των ρυθμίσεων του ΚΚΠ/ΔΕΗ και των ΕΣΣΕ.

Θυμίζουμε επίσης ότι κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης η Διοίκηση αρνήθηκε να ενσωματώσει στους όρους της τηλεργασίας την πρότασή μας για καταβολή αποζημίωσης ως «επιμίσθιο» για τη χρήση της οικίας των εργαζομένων, ως χώρο εργασίας.

Κατά συνέπεια  μετά και την σχετική εγκύκλιο  του Υπουργού  και τις ρυθμίσεις της ΕΣΣΕ στους εργαζομένους που παρέχουν εργασία από απόσταση (τηλεργασία) η Επιχείρηση θα καταβάλλει το ποσό των δεκατριών (13) ευρώ για τη χρήση του οικιακού χώρου και το ποσό των δέκα (10) ευρώ  για το κόστος των τηλεπικοινωνιών.

Η Επιχείρηση  δεν θα καταβάλλει το ποσό των πέντε (5) ευρώ για συντήρηση  εξοπλισμού αφού βάσει της ΕΣΣΕ παρέχει στον εργαζόμενο τον αναγκαίο εξοπλισμό και αναλαμβάνει τη συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη και τις δαπάνες απώλειας ή βλάβης αυτού.

Συναδέλφισσες – οι

Μετά τα παραπάνω  αναμένουμε  από τις Διοικήσεις των Εταιρειών τις σχετικές  αποφάσεις και συγκεκριμένα του Προέδρου & ΔΝΣ ΔΕΗ Α.Ε, ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, ΔΝΣ ΔΕΗΑΝ Α.Ε., Προέδρου & ΔΝΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την υλοποίηση της Υπουργικής Απόφασης από 3.12.21 ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού ΦΕΚ.

Προσοχή, η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης  με την αιτιολογία «καταβολή δαπανών τηλεργασίας» δεν είναι αμοιβή μισθού καθώς αποτελεί δαπάνη.

Συναδέλφισσες – οι

Ως ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ με δεδομένο ότι η σχετική απόφαση του Υπουργού ορίζει το ελάχιστο ποσό αποζημίωσης προς τους εργαζομένους που παρέχουν τηλεργασία, μας δίνει τη δυνατότητα  σχετικής διαπραγμάτευσης για μεγαλύτερη αποζημίωση.

 Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ 
Ο Πρόεδρος Γιώργος Αδαμίδης Ο Γεν. Γραμματέας Αντώνης Καρράς
Τιμούμε το Πολυτεχνείο

Τιμούμε το Πολυτεχνείο

Το «Πολυτεχνείο» συμβολίζει τους αγώνες του λαού μας για τη Δημοκρατία και τα Ατομικά Δικαιώματα , για έναν Καλύτερο και Δικαιότερο Κόσμο.

48 χρόνια μετά τη φοιτητική εξέγερση που έριξε τη χούντα και άνοιξε το δρόμο για τη Δημοκρατία, οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ, το ΔΕΔΔΗΕ και στον ΑΔΜΗΕ, μαζί με όλους τους Έλληνες εργαζόμενους τιμούν τη μνήμη των νεκρών της επταετίας και την αντίσταση όλων εκείνων που κλείστηκαν στις φυλακές και βασανίστηκαν. 

Οι συνέπειες της υπερδεκαετούς οικονομικής κρίσης και οι συνθήκες περιορισμού της πανδημίας έφεραν αρνητικές αλλαγές σε βάρος των εργαζομένων , των συνταξιούχων και των νέων της πατρίδας μας. Για αυτό και το συνδικαλιστικό κίνημα χρειάζεται να είναι σε διαρκή αγωνιστική ετοιμότητα απέναντι σε αποφάσεις και εξελίξεις που πλήττουν τα εισοδήματα και δικαιώματα των εργαζομένων.

Η απώλεια του δημοσίου ελέγχου σε βασικά αγαθά όπως το ηλεκτρικό ρεύμα θα κάνει ακόμα δυσκολότερη την ικανοποίηση των αναγκών για εκατομμύρια καταναλωτές αλλά και μικρές επιχειρήσεις που ήδη πλήττονται από την ακρίβεια.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ μαζί με τα Σωματεία Μέλη της και τις άλλες συνδικαλιστικές Οργανώσεις συμμετέχει στους αγώνες για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, των εργατικών δικαιωμάτων αλλά και την ενίσχυση της δημόσιας παιδείας.

(Απο το δελτιο τύπου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ)

Ο ΑΔΜΗΕ αρωγός για την αναδάσωση στο Δήμο Διονύσου

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) στηρίζει τον πυρόπληκτο Δήμο Διονύσου μέσω του θεσμού του αναδόχου αποκατάστασης και αναδάσωσης, με το ποσό των 600.000 ευρώ.
Η έγκριση της αναδοχής από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανοίγει τον δρόμο για την αποκατάσταση δασικών εκτάσεων καθώς και την υλοποίηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή του Κρυονερίου, που κρίνονται απαραίτητα ενόψει της χειμερινής περιόδου.
Μέσα από έργα που συνδράμουν έμπρακτα στην επούλωση της Βορειοανατολικής Αττικής, ο Διαχειριστής αυξάνει το ποσό που έχει διαθέσει σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εντός του 2021, σε 1,2 εκατ. ευρώ.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Ο Διαχειριστής στέκεται αρωγός στην εθνική προσπάθεια αποκατάστασης του φυσικού πλούτου που απώλεσε η χώρα κατά τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού και απείλησαν την “καρδιά” του ενεργειακού μας συστήματος, στο Κρυονέρι. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλάβαμε την πρωτοβουλία για την αναδάσωση και αντιπλημμυρική θωράκιση των καμένων εκτάσεων του Δήμου Διονύσου. Παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Μεταφοράς για την αντιμετώπιση της κλιματικής απειλής, ο ΑΔΜΗΕ στέκεται στο πλευρό όλων όσων δοκιμάζονται από τις συνέπειες της πρωτοφανούς οικολογικής καταστροφής».

Ο ΑΔΜΗΕ έφερε στο φως αρχαίο ναυάγιο στα Κύθηρα

Ο ΑΔΜΗΕ έφερε στο φως αρχαίο ναυάγιο στα Κύθηρα

Ένα σπάνιο ναυάγιο των κλασικών χρόνων έφεραν στο φως οι έρευνες βυθού που πραγματοποίησε ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) στα Κύθηρα, στο πλαίσιο των εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγαν η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με χρηματοδότηση του ΑΔΜΗΕ, το ναυάγιο το οποίο εντοπίστηκε σε βάθος 222 μέτρων χρονολογείται από τα τέλη 5ου έως τα μέσα 4ου αι. π.Χ. 

Στο φορτίο του βυθισμένου πλοίου αναγνωρίστηκαν αμφορείς με προέλευση από την Κέρκυρα, τη Σκόπελο και τη Χίο, γεγονός που υποδηλώνει ανεπτυγμένη εμπορική δραστηριότητα στο Αιγαίο και το Ιόνιο πέλαγος. Η ολοκλήρωση της τρισδιάστατης απεικόνισης του ναυαγίου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να δώσει ακόμη πιο σαφή εικόνα για το μέγεθος του πλοίου και τον όγκο του φορτίου του. 

Προκειμένου τα ευρήματα του αρχαιολογικού θησαυρού να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, ο ΑΔΜΗΕ έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του στην Εφορεία Ενάλιων να στηρίξει ενδεχόμενες πρωτοβουλίες συλλογής ή και έκθεσης των ευρημάτων κατά την κρίση των αρμοδίων. 

Με τη συνεισφορά του αυτή, ο Διαχειριστής επιβεβαιώνει ακόμη μια φορά τον κοινωφελή χαρακτήρα των έργων του και τα πολλαπλά οφέλη που αυτά κομίζουν στην κοινωνία και το περιβάλλον με σεβασμό στην ιστορία και την παράδοση της χώρας.

Παρακολουθήστε το βίντεο του ΑΔΜΗΕ για τις υποβρύχιες αρχαιολογικές έρευνες του ναυαγίου, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=r9SP_A6UFT4