Πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε μειοδοτικό διαγωνισμό, με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μεταξύ των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών, με βάση αποκλειστικά την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Διασύνδεση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Συνεχούς Ρεύματος (Σ.Ρ.) – Αττική – Κρήτη (Κορακιά)». Το έργο.είναι συνολικού προϋπολογισμού € 35.000 και το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ και αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς η δε παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Για να δείτε αναλυτική την πρόσκληση πατήστε εδώ.

 

Μοίρασε το ...

Στείλε το να το δουν και οι φίλοι σου

Μετάβαση στο περιεχόμενο