Συναδέλφισσες – οι

Στις 3.12.2021 (ΦΕΚ Β’ 5646/03.12.2021) δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του ελάχιστου κόστους αποζημίωσης προς τους εργαζομένους από τους εργοδότες  για την τηλεργασία.

Πιο συγκεκριμένα:

Το ελάχιστο ποσό της παρ.4 του άρθρου 67 του Ν.4808/21 ορίζεται  σε μηνιαία βάση ως εξής:

α) ως ελάχιστο μηνιαίο κόστος χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας ορίζεται το ποσό των
    δεκατριών (13) ευρώ

β) ως ελάχιστο κόστος επικοινωνιών ορίζεται το ποσό των δέκα (10) ευρώ

γ) ως ελάχιστο κόστος  συντήρησης του εξοπλισμού ορίζεται το ποσό των πέντε (5) ευρώ

Σε περίπτωση όμως που το κόστος επικοινωνιών και το κόστος συντήρησης εξοπλισμού  καλύπτεται από τον εργοδότη  τότε ΔΕΝ καταβάλλεται η αντίστοιχη αποζημίωση, ενώ αν ο μισθωτός παρέχει τηλεργασία για λιγότερες από είκοσι δυο (22) ημέρες ανά μήνα, τότε καταβάλλεται το ένα εικοστό δεύτερο (1/22) των δαπανών που ισχύουν ανά περίπτωση.

Συναδέλφισσες – οι

Θυμίζουμε ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ μαζί με τα Πρωτοβάθμια Σωματεία Μέλη της στις ΕΣΣΕ Προσωπικού  ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που υπέγραψε με τις Διοικήσεις των Εταιρειών συμφώνησε στους όρους παροχής εργασίας από απόσταση (τηλεργασία) από τους εργαζομένους προς τον εργοδότη, με τους εργαζομένους να διατηρούν στο ακέραιο το σύνολο των ρυθμίσεων του ΚΚΠ/ΔΕΗ και των ΕΣΣΕ.

Θυμίζουμε επίσης ότι κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης η Διοίκηση αρνήθηκε να ενσωματώσει στους όρους της τηλεργασίας την πρότασή μας για καταβολή αποζημίωσης ως «επιμίσθιο» για τη χρήση της οικίας των εργαζομένων, ως χώρο εργασίας.

Κατά συνέπεια  μετά και την σχετική εγκύκλιο  του Υπουργού  και τις ρυθμίσεις της ΕΣΣΕ στους εργαζομένους που παρέχουν εργασία από απόσταση (τηλεργασία) η Επιχείρηση θα καταβάλλει το ποσό των δεκατριών (13) ευρώ για τη χρήση του οικιακού χώρου και το ποσό των δέκα (10) ευρώ  για το κόστος των τηλεπικοινωνιών.

Η Επιχείρηση  δεν θα καταβάλλει το ποσό των πέντε (5) ευρώ για συντήρηση  εξοπλισμού αφού βάσει της ΕΣΣΕ παρέχει στον εργαζόμενο τον αναγκαίο εξοπλισμό και αναλαμβάνει τη συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη και τις δαπάνες απώλειας ή βλάβης αυτού.

Συναδέλφισσες – οι

Μετά τα παραπάνω  αναμένουμε  από τις Διοικήσεις των Εταιρειών τις σχετικές  αποφάσεις και συγκεκριμένα του Προέδρου & ΔΝΣ ΔΕΗ Α.Ε, ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, ΔΝΣ ΔΕΗΑΝ Α.Ε., Προέδρου & ΔΝΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την υλοποίηση της Υπουργικής Απόφασης από 3.12.21 ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού ΦΕΚ.

Προσοχή, η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης  με την αιτιολογία «καταβολή δαπανών τηλεργασίας» δεν είναι αμοιβή μισθού καθώς αποτελεί δαπάνη.

Συναδέλφισσες – οι

Ως ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ με δεδομένο ότι η σχετική απόφαση του Υπουργού ορίζει το ελάχιστο ποσό αποζημίωσης προς τους εργαζομένους που παρέχουν τηλεργασία, μας δίνει τη δυνατότητα  σχετικής διαπραγμάτευσης για μεγαλύτερη αποζημίωση.

 Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ 
Ο Πρόεδρος Γιώργος Αδαμίδης Ο Γεν. Γραμματέας Αντώνης Καρράς

Μοίρασε το ...

Στείλε το να το δουν και οι φίλοι σου

Μετάβαση στο περιεχόμενο